Līdz šā gada 1. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai par bišu saimi. Iesniegumu var iesniegt, tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Rokasgrāmata pieteikuma aizpildīšanai, kurā ļoti smalki, soli pa solim ar attēliem un aprakstiem parādīta pieteikuma aizpildīšanas secība, pieejama šeit –Rokasgrāmata

Atbalstu 8,50 eiro apmērā (ja saimju skaits tiks pieteikts lielāks nekā budžetā plānots, tad šī summa uz vienu bišu saimi tiks proporcionāli samazināta) par vienu bišu saimi saņem pretendents:

  • kas veic saimniecisko darbību;
  • kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
  • kam iepriekšējā gada 1. novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
  • kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1. jūnija līdz 30. septembrim;
  • kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
  • kam bišu saimes nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kārtībā
  • kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procenti no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. (Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2021.gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmā (EPS)  iesniedz:

  • iesniegumu;
  • dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
  • Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (EDS) sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.