Pasaules Dabas Fonda projekta “Aizstāvības akadēmija” ietvaros jaunietes kampaņā “Iestājies par bitēm” sabiedrībā aktualizē sintētisko pesticīdu ietekmi uz vidi, cilvēku un dzīvnieku veselību. Jaunietes aicināja parakstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Glābiet bites un lauksaimniekus”, kā arī veica iedzīvotāju un lauksaimnieku anketēšanu. Rezultāti liecina – lauksaimnieku un iedzīvotāju viedoklis par pesticīdu izmantošanu un radīto apdraudējumu būtiski atšķiras.

Aptauja lauksaimniekiem notika no 20. marta līdz  22. aprīlim. Šajā laika posmā viedokli sniedza 21 lauksaimnieks. 95% lauksaimnieku uzskata: ja pesticīdus lieto atbildīgi, tad ietekmes uz vidi, cilvēku un dzīvnieku veselību nav. Vienlaicīgi 57% lauksaimnieku arī uzskata, ka pesticīdi var radīt draudus apputeksnētājiem, akvakultūrai, cilvēkiem un dzīvniekiem. Lauksaimnieki norāda, ka nav gatavi atteikties no pesticīdu izmantošanas, minot, ka tiek veidotas pietiekami daudz nektāraugu joslas, lai apputeksnētāji netiktu apdraudēti.

Latvijas lauksaimnieku un iedzīvotāju viedokļi ir atšķirīgi. Aptaujā iedzīvotājiem, kura notika no 1. aprīļa līdz  22. aprīlim, viedokli sniedza 246 respondenti. Vairāk nekā 90% iedzīvotāju pilnībā vai daļēji piekrīt apgalvojumam, ka pesticīdu izmantošana lauksaimniecības plantācijās kaitē apputeksnētājiem (bitēm, kamenēm, taureņiem u.c.). Tāpat 64% respondentu norāda, ka mēdz izvēlēties bioloģiski sertificētas pārtikas preces. Respondenti spēj nosaukt arī konkrētus pesticīdus, par  kuriem sabiedrībā ir notikušas plašas diskusijas, piemēram, Raundaps (aktīvā viela glifosāts), DDT jeb dusts (dihlordifeniltrihloretāns).

Jana Simanovska, vides inženiere, ķīmiķe, komentē: ”Lai gan aptaujāto skaits ir neliels, tomēr varam redzēt tendences – lauksaimnieki pārsvarā domā, ka, atbildīgi lietojot pesticīdus, ietekmes nav, bet iedzīvotāji domā, ka kaitējums apputeksnētājiem ir. Domāju, tas saistīts ar lauksaimnieku izglītību un augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju reklāmu, nerunājot par riskiem, bet fokusējoties uz vēlmi pārdot savu produktu. Esam pat dzirdējuši tādu apgalvojumu, ka pesticīdi ir “vitamīniņi augiem”.”

“Diemžēl augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas procesā riskus savvaļas organismiem vērtē ļoti fragmentāri, jo nepietiek datu un tā nav prioritāte. Arī metodes, lai novērtētu riskus kaimiņiem, ko rada pesticīdu izplatīšanās pa gaisu tālāk no izmantošanas vietas, ir nepilnīgi attīstītas, bet pētījumi liecina, ka pesticīdi nosēžas arī ārpus izmantotā lauka un piesārņo kaimiņu teritorijas. Kukaiņu skaita straujā sarukšana Eiropas valstīs ar augstāku pesticīdu patēriņu ir brīdinošs signāls, kas mums jāņem vērā.”

Eiropas Komisija pakāpeniski cenšas samazināt pārtikā pieļaujamās pesticīdu normas, kā arī aizliedz dažu pesticīdu izmantošanu. Tomēr virzība uz pesticīdu izmantošanas samazinājumu ir lēna, jo trūkst pētījumu šajā jomā. Tāpēc jaunietes kampaņā “Iestājies par bitēm” aicina parakstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Glābiet bites un lauksaimniekus”. Iniciatīvas mērķis ir aicināt Eiropas Komisiju līdz 2035. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu, atjaunojot bioloģisko daudzveidību un atbalstot lauksaimniekus pārejas posmā.

Uzziņai

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā" ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu ir izstrādājis apmācību kursu jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem “Aizstāvības akadēmija”, kurā ietvertas unikālas 6 teorētiskas un praktiskas nodarbības. Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, komunikācijas nozīmi, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības debatēm.

Apmācību kurss “Aizstāvības akadēmija” īstenota projektā “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai.
Projektu ”Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

Informāciju sagatavoja

Pasaules Dabas Fonda projekta “Aizstāvības akadēmija” 

komanda “Iestājies par bitēm”

Anna Lankovska, Ieva Pauniņa un Monta Heidemane

Kontaktpersona

Ieva Pauniņa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 26327590