Līdz 1. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai par bišu saimi. Iesniegumu var iesniegt, tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Sistēmai var piekļūt izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta Elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS). Atbalstu 8,5 eiro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

  • kas veic saimniecisko darbību;
  • kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
  • kam iepriekšējā gada 1 .novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
  • kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1. jūnija līdz 30. septembrim;
  • kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
  • kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, PIETEIKŠANĀS MAKSĀJUMAM PAR BIŠU SAIMI tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procenti no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;
  • kam bišu saimes nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. jūnijam LAD iesniedz:

  1. iesniegumu;
  2. dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
  3. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

Atbalsts 8,5 eiro apmērā par vienu bišu saimi var mainīties, kas atkarīgs no atbalsta pretendentu skaita un atbalsta likme var būt zemāka. Ņemot vērā iepriekšējā gada situāciju, kad atbalsts tika samazināts, Latvijas Biškopības biedrība vairākkārtēji vērsās pie Zemkopības ministrijas ar lūgumu pārskatīt atbalsta summu biškopības nozarē, vēršot uz problēmām ar kurām saskarās lauksaimnieki, kuru nodarbošanās ir biškopība. Neraugoties uz LBB argumentiem Zemkopības ministrijas nostāja palika nemainīga un piešķirtais valsts atbalsts biškopības nozarei palika nemainīgs 300 000 eiro vērtībā.

Materiālu sagatavoja:
Žanna Gutova
LBB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn