Informējam, ka par postījumiem, kurus nodarījušas nemedījamās un migrējošo dzīvnieku sugas  ir iespēja saņemt kompensāciju.

To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai".

Saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 3- punktu zaudējumus nosaka, ja

  • postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē;
  • nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valsti noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (eiro);

Kompensācijām var pieteikties:

  • lopkopības vai biškopības nozarē — par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai. Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā pieejamo tiešsaistes formu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai. Priekšnosacījumus skatīt šeit.

Materiālu sagatavoja:
Līga Lapiņa
LBB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn